VAKIF KURULUŞ SENEDİ

 

VAKFIN AMACI :

Madde 3 – Toplumsal hayatta, ekonomide, kültür ve eğitimde, teknik ve tecrübede, ahlak ve maneviyat ta kısaca: bilgi, düşünce, irade, istek ve benzeri teorik alanlar ile iş, hareket , çalışma ve benzeri pratik alanlarda halkımızın gelişmesi, kalkınması, ilerlemesi ve şahsiyetleşmesidir.

Madde 4 – Vakıf, faaliyetlerinde vatanın ve milletin bölünmezliğini ilke alarak benimser.

VAKFIN AMACININ AÇIKLANMASI :

Madde 5 – ÖZKEVSER  Vakfı aşağıda ifade edilen hususları birbir hayır işi olarak kabul eder ve kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmeyi gaye edinir.

A. Kültür ve teknik alanda: Eğitim , öğretim , hukuk, dil, tarih, edebiyat, estetik ve inanç, bilim , teknik benzeri konularda araştırmalar ihtisasa dayalı eserler veren ve halkın tümünün faydalanması için her çeşit bilgi üreten kaynakları hazırlar. Gerektiğinde hazırlattırır, halkın hizmetine sunar. Bunları yapacak elemanları bulur, yetiştirir ve görevlendirir. Bunun için yetkili makamların izni alınarak kurslar ve özel okullar, dershaneler açar, seminerler tertip eder ve konferanslar verdirir.

B. Toplumsal hayat alanında: insanların kendi aralarında yaşam duygusu, düşüncesi, inancı ve anlayışının gelişmesi için pratik ahlak kuralların: iyiliklerde yardımlaşma yollarının, devletin ve kişilerin haklarına saygılı olmanın, aile , akraba komşu, millet ve ayırımsız bütün insanların iyiliği mutluluğu için çalışan ruhunun muhtaçlara yardım etme inancının gelişmesi, yerleşmesi ve müesseseleşmesi için çalışır. Bunun için sohbetler, konferanslar, vaaz ve irşatlar, toplantı ve merasimler düzenler. Bu konuda gerekli elemanları bulur, yetiştirir ve görevlendirir. Bu konuda eserler hazırlar ve hazırlattırır. Halkın hizmetine arz eder. Daha iyi hizmet edebilmek için kitap, dergi , gazete, broşür, ilan, reklam bildiri, tiyatro, film, plak ve benzeri tanıtım ve öğretme araçları hazırlar radyo ve televizyonlardan faydalanır.

C. Ekonomik alanda: halkın tümünün faydalanması için tarım, ticaret, sanat, teknik, tesis, inşa, mesken ve benzeri mal ve hizmet üreten araçların her çeşidinin yol, su, elektrik  okul, mabet, hastane , yurt ve kütüphane: yarımlaşmalar ve tasarruf için sandık, kasa, banka ve benzeri sadece hizmet üreten araçların her çeşidini kanun çerçevesinde hazırlar, tesis eder ve hizmete arz eder. Bunları yapacak ve yürütecek elemanları bulur yetiştirir, görevlendirir. Murakabe eder ve ücretlerini öder.

D. Sosyal yardım alanında: Fakir, yoksul, aciz, hasta ihtiyar ve kimsesiz olanlara, vakfın işinde çalışanlara, vakfı adına okuyanlara, yolda kalmış olanlara her yönüyle muhtaç olanlara kredi, borç, ödünç, ve destek ve yardımlarda bulunur.

E. Genel olarak: vafın bütün gelirleri kamu yararına olmak üzere ölçüsüne ve usulüne uygun şekilde sarf edilir. Bu sebeple vakfın gayesini gerçekleştirmek için vakfı idaresi , vasiyet , hibe , teberrü, alım, satım, sadak, kesp ve iktisap tesis ve işletme, terhin ve ipotek işlemlerini ve benzerlerini bunlarla ilgili anlaşmaları ve formaliteleri hükmi şahıs olarak yapar. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ihtiyaç durumuna göre satar, takas eder, kiralar ve tesis eder.  Vakfın mal varlığını arttırmak gayesiyle iktisadi işletmeler, şirketler kurar, kurulmuş olanlara ortak olur, hisse senetlerini satın alır.

F. Mülkiyet ve tasarrufunu üzerin almak koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında hakiki ve hükmi şahıslardan , kamu kuruluşlarından , doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak her çeşit kıymetleri , hakları, nakitleri, menkul ve gayrimenkulleri alır, kabul eder. Manevi ilimlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi için yapılan yardımları alır, ehliyetli kişilere bu işi yaptırır ve ücretlerini öder.

G. ÖZKEVSER vakfının yaptığı ve yapacağı bütün işleri kamu yararına olacağı için, halka yardımlarını gücenilir aracılarla yapmaları, vakfa her kususta yardımcı olmaları vakfın çalışmalarına malları ve hizmetleriyle katılmaları için çağrıda ve teşvikte bulunur. Başkaları tarafından yapılan ve idaresi ÖZKEVSER vakfına devredilen vakıfların ve tesislerin mülkiyet ve idaresini üzerine alır. Ancak böyle bir durumda bu vakfı ve tesisleri devir edenlerin  ÖZKEVSER  vakfı üzerinde herhangi bir müdahale hakkı bulunmaz, sadece bu kimseler isterlerse (kurucular kuruluna) fahri üye olabilirler.