Kevser Eğitim Vakfı Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

Madde 1: Vakfın adı Kevser Eğitim Vakfi

Madde 2: Vakıf merkez İstanbul ili Eyüp ilçesindedir.

Adres: Topçular mah, Gürbüzler Cad. No:9

Vakıf yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve birimler açabilir.

Madde 3: Vakfın Amacı Ülkemize, Milletimize ve tüm insanlığa faydalı ve yararlı işler yapmak, eğitim, kültür, sosyal, cevre, tarih, spor, sanayi, ticari, teknoloji, hukuksal, mesleki, maddi ve manevi, ekonomik düzeyinin geliştirilmesine sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın artmasına yönelik fikir alışveriş ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak ve Stk’lar, kamu kurum ve kuruluşları, iş adamları ve tüzel kişilerle koordineli olarak toplum yararına organizasyonlar yapmak.

Yürürlükteki mevzuat dairesinde memleketin kalkınmasına faydalı, hukuki,dini, ahlaki, edebi, içtimai, fenni, ilmi geliştirmek, yaymak özellikle kanunlarda belirtilen milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, bu konularla ilgili yayınlarda bulunmak ; ahlaka, edebe ve adaba uygun olmayan davranışların içki, kumar, uyuşturucu gibi fert ve cemiyet hayatında büyük zararlar doğuran kötü alışkanlıkların zararlarını önlemeye yönelik açıklayıcı yayınlar yapmak.

Vakıf, yurt içi ve uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, amacına uygun organizasyonlara üye olabilir.

Sonuç olarak sivil toplum örgütü olan Kevser Eğitim Vakfı faaliyet alanları: Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumumuzun ve üyelerimizin arasında maddi ve manevi alanlarda, sosyal ve kültürel alanlarda mesleki dayanışma ve işbirligi, ticaret ve sanayinin geliştirilmesi, teknolojinin yükseltilmesi, ilmin ve adaletin hakim hale gelmesi, toplumun eğitimi ve diğer sosyal alanlardır. Toplumun manen ve madden seviyesinin yükselmesi, işbirliğinin, barış ve huzurun sağlanması ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlenmesini, toplumun yoksul kesimleriyle korunması gereken veya özel ilgi ve yardıma ihtiyacı olan çocuk, kadın, özürlü ve yaşlılar gibi kesimlerin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik her türlü hizmetler yürütür. Ayrıca yetim ve kimsesiz çocuklara barınma evleri açabilir ve bu çocukların her türlü ihtiyacını ve eğitimlerini sağlayabilir. Yurt, pansiyon, misafirhane, kütüphane, kurs, okul, enstitü, üniversite, hastane, rehabilitasyon merkezleri, klinik, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, ibadethaneler ile kamp ve dinlenme tesisleri, spor okulları ve spor kulüpleri inşaaetmek ve açmaya yetkilidir.

Her türlü iktisadi işletmeler kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilir.

Bunları vakfın amacı olarak kabul eder.

Madde:4 Vakıf, faaliyetlerinde vatanın ve milletin bölünmezliğini ilke alarak benimser.

Kevser Eğitim Vakfı senedinde yer alan tüm faaliyetleri ve faaliyet alanlarını birer hayır işi olarak kabul eder ve kamu yararına uygun bir biçimde gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunur.

Vakfın Gelirleri ve Harcamaları

Madde 5: Amaçlar bölümünde ifade edilmiş olan hususların gerçekleştirilebilmesi için kuracağı kasa veya bankada toplanan meblayı, vakıf idaresi kanunu ölçüler ve haklar çerçevesinde kullanma yetkisine sahiptir. Vakfa ait gelirler burada toplanır.

Harcamalar

Yıllık vakıf gelirinin yüzde sekseni bir kesintiye tabi tutulmaksızın genel, özel ve katma bütçeli idarelere mahsus hizmetlere katkıda bulunmak üzere vakıf amaçları doğrultusunda sarf olunur. Geri kalan kısmı ise yönetim kurulu tarafından takdim ve tanzim edilerek diğer hizmetlere sarf edilir.

Vakıf Organları

Madde 6:

Kurucular kurulu
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Vakfın görevde olan kurucular kurulu;

Vakıf Başkanı Ferhat CALIŞYE

Başkan Yardımcısı Bilal TELCİ

Vakıf Müdürü Gökhan AYDOĞAN

Üye Mustafa HARPUTOĞLU

Çağrı Merkezi 0212 613 76 66

Bizi Takip Edin !

Topçular Mah. Gürbüzler Sk. No: 9
EYÜP / İSTANBUL

bilgi@kevseregitimvakfi.org